Vplyv na životné prostredie

Sme profesionáli

Spracovanie šrotu je ochrana životného prostredia v praxi!

Spracovanie kovového odpadu – či už železa, hliníka, medi alebo iných kovov – šetrí vzácne primárne zdroje. Množstvo energie, spotrebované pri tavení šrotu, je až o 60 % nižšie ako pri využití primárnych zdrojov (napr. železnej rudy). Kovový odpad je aj prvotnou surovinou, aj zdrojom energie.

Náš prístup ku práci

Stupeň využiteľnosti druhotných surovín a ich podiel na celkovej produkcii je zároveň meradlom priemyselnej, technickej a vedecko – výskumnej vyspelosti krajiny. Pri úvahách o ekonomických prednostiach recyklácie nemožno zanedbávať ekologické hľadisko. Opätovným využívaním odpadov sa zníži ich množstvo a tým aj znečisťovanie pre životné prostredie. Ekologické hľadisko pri rozhodovaní o používaní odpadov z výroby je alebo, by malo byť prvoradé. Prednosti recyklácie sú nepochybne, no musíme rátať s tým, že môžu byť náročné na výskum, vývoj, investície súvisiace s novým technickým riešením. Preto pri posudzovaní prínosov recyklácie treba mať na pamäti zásadu racionalizácie, systémovosti a komplexnosti prístupu. Prínosom našej spoločnosti je komplexnosť riešenia zberu a triedenia ostatných odpadov a ich následná recyklácia u oprávnenej organizácie – v spracovateľskom závode. K tomu musí napomôcť aj dôsledné dodržiavanie zákona o odpadoch. Hlavnými oblasťami, v ktorých sa prejaví enviromentálny prínos po realizácií projektu je oblasť ochrany prírody, vôd a ovzdušia.

POSKYTUJEME
KVALITU
POSKYTUJEME
KREATIVITU
POSKYTUJEME
INOVÁCIE
POSKYTUJEME
TECHNOLÓGIU
POSKYTUJEME
BEZPEČNOSŤ
POSKYTUJEME
PROFESIONALIZMUS